دختران آفتاب

دخترانه غیر انتفاعی دبستان
کرج، ۳

دختران آفتاب

دخترانه غیر انتفاعی دبستان
empty، ۳

رشدنو

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
کرج، ۳

تسنیم

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اروميه، یک

پیشگامان

پسرانه غیر انتفاعی دبستان
قائم شهر، 1

دبیرستان غیردولتی دخترانه شریف

دخترانه غیر دولتی مجتمع آموزشی
تبريز، 1

هنرستان هنرهای زیبای سوره زنجان

دخترانه غیر دولتی هنرستان
زنجان، 2

دبستان پسرانه نورفرهنگ

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران، 19

فرزانگان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شهريار، ۱

شهید مدرس

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
ملارد، ۱

مجتمع آموزشی باقرالعلوم اصفهان

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
اصفهان

مجتمع آموزشی نیک آیین شیراز

دخترانه غیر دولتی مجتمع آموزشی
شيراز